1 de jul. 2001

Editorial revista Recapte. n 19. 2001


L’MRP seguint en la línia de servei al territori, vol encetar el mil·lenni amb un nou exemplar de la revista pedagògica “Recapte”. A l’igual que Kubrick ens anunciava una odissea per al 2001, també tenim noves situacions en els centres escolars.
La incorporació d’alumnat de cultures diferents a l’autòctona suposa una modificació en els esquemes culturals de tothom.
La interculturalitat és el tema monogràfic del “Recapte” actual. L’odissea la té la nova ciutadania en el procés d’incorporació al territori on viuen.
El paper dels centres educatius és indispensable en l’educació intercultural. L’escola té una rellevància especial. És un element clau en l’acollida i adaptació dels alumnes a la societat.
Hi ha múltiples experiències, a nivell d’escoles i instituts, que han donat resposta a la diversitat cultural. Però hi ha un cert desconeixement que porta una disminució en la seua generalització. També una actuació independent de diverses entitats i administracions dificultat la plena realització de les actuacions.
El document 4/1999 del Consell Escolar de Catalunya, “L’atenció a l’alumnat immigrat i de minories ètniques en el nostre sistema educatiu”, n 18 de la col·lecció Dossiers Informatius, prova la preocupació del CEC pel tema. En l’apartat Multiculturalitat i integració, defineix els dos conceptes o formes d’establir relació entre els col·lectius: la integració i l’assimilació: “Es pot definir la integració com la transmissió de la cultura de la societat receptora facilitant el manteniment de les identitats culturals dels altres grups. Quan a l’assimilació, es prescindeix de les identitats culturals dels altres i es pretén transformar-los plenament d’acord amb la cultura receptora.”


La XXIa Assemblea dels MRP’s de Catalunya, celebrada enguany a Ripoll, proposa en un document de treball de la FMRP obrir un debat entre els Moviments per analitzar quina és la resposta educativa i social a la nova ciutadania. Seria interessant aportar els nostres elements de reflexió. Veure:
http://mrp.pangea.org/xxi_assemblea.htm

Francesc Carbonell en l’article “Educació i immigració. Els reptes educatius de la diversitat cultural i l’exclusió social”, centra els punts bàsics que poden ajudar a centrar el debat. Aquest article el trobareu íntegre, en format PDF, a la nostra web dintre de l’apartat “Recursos”. Veure: http://www.fut.es/~mrpte/recursos

El tema és obert. La participació i la intervenció en els fòrums on cadascú tingue ocasió mostraria el grau d’interès i sensibilització que tenim per fer una societat més solidària.


Àngel Ismael i Hierro
director revista pedagògica “Recapte”
Juny 2001