30 de set. 2010

Colònies i sortides


Colònies i sortides
Aquest curs no farem les colònies de cada any!? Possiblement, al llarg dels primers
dies d’inici de curs, aquesta pregunta feta per alguns nens i nenes, s’ha escoltat en
moltes de les aules catalanes i ha desconcertat a moltes de les famílies.
En el que segurament estarem d’acord és que aquestes modificacions han de
dependre de criteris pedagògics, mai per mostrar el descontent del professorat vers
les mesures organitzatives que pren l’administració de manera unilateral. Cal fer un
exercici de professionalitat per no confondre temes d’organització escolar amb
accions pedagògiques, com són les sortides i colònies, que es desprenen directament
del projecte educatiu de cada centre. Des d’aquest punt de vista les colònies i
sortides escolars són irrenunciables, en el benentès que cada curs el centre pot fer
un replantejament de les mateixes per encaminar millor tots aquells aprenentatges
necessaris pels seus/es alumnes. Aprenentatges a vegades menys acadèmics, però
del tot imprescindibles per contextualitzar molts dels continguts apresos a l’escola i
també fomentar la convivència. No podem menystenir, tampoc l’efecte de
compensació social que suposen per a l’alumnat en situació socioeconòmica
desfavorida.
Creiem que cal donar valor al professorat i claustres que han anat fent sortides i
colònies per convicció durant molts anys amb unes administracions que hi han
“passat de puntetes” deixant-nos sols masses vegades en la defensa d’aquestes
activitats. Per aquest motiu veiem imprescindible que el Departament d’Educació
convoqui totes les parts implicades per tal de regular les condicions en què s’han de
fer les sortides i colònies.
Ben cert és que darrera la reforma del calendari s’ha eliminat de cop la jornada
continuada, que d’alguna manera quedava justificada per les hores afegides que feia
el professorat en les sortides i les colònies de cada curs. En una autonomia de centre
real recolzada en una xarxa educativa teixida a partir de les zones educatives, s’ha
de partir i tenir en compte les necessitats del centre i el seu projecte educatiu. En
aquest marc, la jornada continuada ha d’estar consensuada amb el territori, de
manera que les decisions estaran presses a partir de les necessitats i característiques
climàtiques i socials de cada zona. En qualsevol cas les modificacions sobre el
calendari i horari han de ser fruit de decisions dialogades i consensuades per totes les
parts implicades i sempre prioritzant els interessos dels infants i joves.
Cal cercar altres vies i procediments–sense perjudicar al nens i nenes, que plens de
motivacions renovades després de la pausa d’estiu, enceten aquest nou curs escolar
convençuts que les sortides continuaran oferint-els-hi un espai de gaudi, descoberta i
formació compartit amb els companys i companyes.
Sobre el calendari escolar http://mrp.pangea.org
Barcelona, 23 de setembre de 2010