21 d’oct. 2009

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Es convoca l’Assemblea General Ordinària anual de socis i sòcies
del Moviment de Mestres de les Terres de l’Ebre per a la Renovació
Pedagògica per al dijous dia 22 d’octubre de 2009 a les 18 hores en
primera convocatòria i a les 18h 30’ en segona convocatòria a l’aula
01 de l’edifici Betània del Campus de les Terres de l’Ebre de la
Universitat Rovira i Virgili situat al camí de Betània a Tortosa, amb el
següent
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2.- Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats del
curs 2008-2009.
3.- Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de
l’exercici 2009.
4.- Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de 2010 i de la
previsió d’activitats a realitzar per l’entitat.
5.- Renovació de la Junta Directiva
6.- Torn obert de paraules.
Tortosa 1 d’Octubre de 2009
El SecretariS